100. СУРА АЛ-АДИАТ (ПРЕПУСКАЩИТЕ)

 Меканска. Съдържа 11 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Кълна се в [конете – ] препускащите с пръхтене

2.  и мятащите искри с чаткане,

3.  и връхлитащите сутрин,

4.  и вдигащи с това прахоляк,

5.  и врязващи се в множество [от врагове] –

6.  човекът е голям неблагодарник към своя Господ.

7.  И сам на това е свидетел.

8.  И е силна любовта му към благата.

9.  Нима не знае, че когато бъде изкарано онова, което е в гробовете,

10.  и бъде разкрито онова, което е в сърцата,

11.  техният Господ ще е всесведущ за тях в този Ден?

Read 2.167 times
In order to make a comment, please login or register