19. СУРА МАРИАМ (МАРИАМ)

 Меканска с изключение на знамения 58 и 71, които са медински. Съдържа 98 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Каф. Ха. Йа. Айн. Сад.

2.  [Това е] споменаване за милостта на твоя Господ към Неговия раб Закария.

(Закария е един от пророците, изпратен от Аллах Всевишния при рода на Исраил.)

3.  Когато призова той своя Господ с таен зов,

4.  каза: “Господи мой, отслабнаха костите ми и пламнаха бели коси по главата, но никога не останах злочест, Господи, в зова си към Теб.

5.  И се опасявам от роднините след мен, а жена ми е бездетна. Дари ме с приемник от Теб,

6.  който да ме наследи и да наследи рода на Якуб! И го стори богоугоден, Господи!”

7.  “О, Закария, благовестваме те Ние за момче. Името му е Яхя. Не сме отреждали това име на друг преди него.”

8.  Каза: “Господи мой, как ще имам момче, след като жена ми е бездетна, пък аз вече грохнах от старост?”

9.  Каза [ангелът]: “Тъй каза твоят Господ: “Това за Мен е лесно. Сътворих те Аз преди, а ти бе нищо.”

10.  Каза: “Господи, дай ми поличба!” Каза: “Поличбата за теб е три нощи  да не говориш с хората, без да си с недъг.”

11.  И излезе при своя народ от светилището, и им направи знак да възславят Аллах и в зори, и вечер.

12.  “О, Яхя, твърдо се придържай към Писанието!” И му дарихме Ние мъдрост още като дете,

13.  и състрадание от Нас, и чистота. И бе богобоязлив,

14.  и нежен с родителите си. И не бе насилник и непослушен.

15.  Мир нему в деня на раждането му и в деня на смъртта му, и в Деня, когато бъде възкресен!

16.  И спомени [о, Мухаммед] в Книгата Мариам, когато се уедини от своето семейство на едно място на изток.

(Вж. сура 3 след знамение 35.)

17.  И се прикри от тях със завеса. И пратихме при нея Своя Дух, който й се представи като съвършен човек.

(Духът е Джибрил.)

18.  Каза тя: “ Всемилостивия да ме опази от теб! Ако си богобоязлив...”

19.  Каза [Джибрил]: “Аз съм само пратеник на твоя Господ, за да ти даря пречисто момче.”

20.  Каза: “Как ще имам момче, щом не ме е докосвал мъж и не съм блудница?”

21.  Каза [ангелът]: “Тъй каза твоят Господ: “Това за Мен е лесно. И за да го сторим знамение за хората, и милост от Нас. Това е предрешено дело.”

22.  И зачена го тя, и се уедини с него на отдалечено място.

23.  И родилните болки я доведоха при ствола на палмата. Каза: “О, да бях умряла преди това и да бях напълно забравена!”

24.  И бе призована изпод нея: “Да не тъжиш! Твоят Господ стори под теб ручей.

(Едни тълкуватели смятат, че Мариам била призована от току-що родения Иса, а други са на мнение, че гласът бил на ангела.)

25.  И разклати към себе си ствола на палмата, за да се посипят свежи зрели фурми!

26.  И яж, и пий, и се радвай! И ако видиш някого от хората, направи знак: “Дадох на Всемилостивия обет да се въздържам, затова днес с никого не ще говоря.”

27.  И отиде с него при своя народ, носейки го. Казаха: “О, Мариам, ти си сторила нещо осъдително.

28.  О, сестро на Харун, баща ти не бе лош човек и майка ти не бе блудница.”

29.  И посочи тя към него. Казаха: “Как ще беседваме с дете в люлка?”

30.  Каза то: “Раб съм на Аллах. Даде ми Той Писанието и ме стори пророк.

31.  И ме стори благословен, където и да се намирам, и ми повели да отслужвам молитвата, и да давам милостинята закат, докато съм жив.

32.  И да бъда нежен към майка си. И не ме стори Той горделив, злочест.

33.  И мир на мен в деня на рождението ми и в деня на смъртта ми, и в Деня, когато бъда възкресен!”

34.  Това е Иса, синът на Мариам –­ словото на истината, в която се съмняват.

35.  Не подобава на Аллах да се сдобива със син. Всечист е Той! Щом реши нещо, Той само му казва: “Бъди!” И то става.

36.  [И добави Иса:] “Аллах е моят Господ и вашият Господ. Служете Нему! Това е правият път.”

37.  Но изпаднаха в разногласие групите помежду си. Горко на онези, които отричат, от зрелище във велик Ден!

(Тълкувателите посочват, че групите, изпаднали в разногласие, са юдеите и християните, или християнските секти, и че те са се противопоставяли едни на други, защото някои от тях наричали пророка Иса “син Божи”, други – “самия Бог”, трети – “един от Троицата”, а някои – “раб Божи и пророк”.)

38.  Как ще чуват и виждат в Деня, когато дойдат при Нас! Ала угнетителите днес са в явна заблуда.

39.  И предупреди ги ти [о, Мухаммед] за Деня на горестта, когато ще бъде отсъдено делото, но те нехаят и не вярват!

40.  Ние ще наследим земята и всички по нея, и при Нас ще бъдат върнати.

41.  И спомени в Книгата Ибрахим. Той бе всеправдив, пророк.

42.  Когато каза на баща си: “О, татко мой, защо служиш на онова, което нито чува, нито вижда, и не може да те избави от нищо?

43.  О, татко мой, на мен наистина ми се яви от знанието нещо, което не е дошло при теб. Последвай ме, и аз ще те изведа на правия път!

44.  О, татко мой, не служи на сатаната! Сатаната е метежник към Всемилостивия.

45.  О, татко мой, страхувам се да не те засегне мъчение от Всемилостивия и да не станеш ближен на сатаната.”

46.  Каза [бащата]: “Нима се отвръщаш от моите богове, о, Ибрахим? Ако не престанеш, ще те пребия с камъни. И ме напусни завинаги!”

47.  Каза: “Мир на теб! Ще моля да те опрости моят Господ. Към мен Той е благосклонен.

48.  Оттеглям се от вас и от онова, което зовете вместо Аллах. Аз ще зова своя Господ. Не ще остана злочест в зова към своя Господ.”

49.  И щом се оттегли от тях и от онова, на което служат вместо на Аллах, Ние го дарихме с Исхак и Якуб, и всеки от тях сторихме пророк.

50.  И им дарихме милост от Нас, и им отредихме голяма прослава.

51.  И спомени в Книгата Муса! Той бе избраник и бе пратеник–пророк.

(Пратениците донасят писание от Аллах Всевишния, а пророците са натоварени да наставляват хората, без да им е разкрито писание.)

52.  И призовахме го Ние от дясната страна на Планината, и го приближихме за съкровена беседа.

53.  И му дарихме от Своята милост брат му Харун да стане пророк.

54.  И спомени в Книгата Исмаил! Той бе верен в обещанието и бе пратеник–пророк.

55.  И повеляваше той на своя народ да отслужва молитвата и да дава милостинята закат, и получи благоволение при своя Господ.

56.  И спомени в Книгата Идрис! Той бе всеправдив, пророк.

57.  И го въздигнахме Ние на извисено място.

58.  Те са от онези пророци, които Аллах дари със Своята благодат, от потомството на Адам и от онези, които пренесохме заедно с Нух, и от потомството на Ибрахим и Исраил, и от онези, които напътихме и избрахме. Когато им бъдат четени знаменията на Всемилостивия, те се покланят доземи в суджуд, плачейки.

59.  Но дойдоха след тях поколения, които изоставиха молитвата и последваха страстите. Тях ще ги постигне изтребление,

(Употребената тук дума “поколения” (халф) се възприема главно в негативен смисъл – “скверни поколения”. Наред с нея съществува и позитивен вариант на думата – “добри поколения”(халаф).)

60.  освен онези, които се покаят и вярват, и вършат праведни дела. Те ще влязат в Рая и с нищо не ще бъдат угнетени, –

61.  в Градините Адн, които Всемилостивия обеща на Своите раби от неведомото. Неговото обещание винаги се изпълнява.

62.  Не слушат там празнословия, а само “Мир!”, и имат там препитание и сутрин, и вечер.

63.  Това е Раят, който оставяме в наследство на всеки от Нашите богобоязливи раби.

(Пратеника на Аллах, мир нему, поискал Джибрил да го посещава по-често. По този повод е низпослано следващото знамение.)

64.  [Каза Джибрил:] “Слизаме ние само по повелята на твоя Господ. Негово е всичко пред нас и зад нас, и всичко по средата на това. Твоят Господ никога не забравя –

65.  Господа на небесата и на земята, и на всичко между тях. На Него служи и търпелив бъди в служенето Му! Нима знаеш [друг] подобен Нему?”

66.  И казва човекът: “Дали като умра, наистина ще бъда съживен?”

67.  А нима човекът не помни, че Ние го сътворихме и преди, когато бе нищо?

68.  Кълна се в твоя Господ, Ние ще насъберем и тях, и сатаните, после ще ги наредим на колене около Ада.

69.  После ще извадим от всяка общност най-непокорните пред Всемилостивия.

70.  Най-добре Ние знаем кои заслужават да горят там.

71.  И всеки от вас ще мине оттам. Това е окончателна присъда от твоя Господ.

(Всички ще минат през Ада, т.е. ще минат по моста Сират, който се намира над Ада и грешниците, натежали от бремето на своите товари, ще изпаднат в Огъня.)

72.  После Ние ще спасим богобоязливите и ще оставим там на колене угнетителите.

73.  И когато им биваха четени Нашите ясни знамения, онези, които отричаха, казваха на онези, които вярваха: “Коя от двете ни групи има по-хубаво положение и по-добро общество?”

74.  И колко поколения преди тях Ние погубихме – по-богати и по-хубави на вид!

75.  Кажи [о, Мухаммед]: “Който е в заблуда, Всемилостивия ще му даде отсрочка. И щом видят онова, което им е обещано ­ мъчението или Часа, ще узнаят кой има най-лошото място и най-слабото войнство.”

(Това е отговор на въпроса от знамение 73.)

76.  И надбавя Аллах напътствие за напътените. Но непреходните праведни дела са най-доброто въздаяние при твоя Господ и най-добрата отплата.

(Вж. тълкуването към 18: 46.)

77.  Не видя ли ти онзи, който отхвърли Нашите знамения и каза: “Непременно ще ми бъдат дадени имот и деца.”

78.  Нима надникна той в неведомото, или взе обет от Всемилостивия?

79.  Ала не! Ще запишем Ние какво казва и непременно ще му удължим мъчението.

80.  И ще наследим от него онова, за което говори, и ще дойде сам-самичък той при Нас.

81.  И приеха вместо Аллах други богове, за да им бъдат сила.

82.  Ала не! Ще отрекат тяхното служене и ще им станат противници.

83.  Не виждаш ли ти, че изпращаме сатаните срещу отричащите, за да ги подстрекават непрестанно?

84.  И не бързай против тях! Ние им отброяваме дните.

85.  В Деня, когато съберем богобоязливите на групи при Всемилостивия

86.  и поведем престъпниците към Ада като на водопой,

87.  за никого не ще има застъпничество освен за онези, които получиха обещание от Всемилостивия.

88.  И рекоха [отричащите]: “ Всемилостивия се сдоби със син.”

89.  Вие изрекохте нещо ужасно,

90.  от което небесата биха се разцепили, и земята би се пропукала, и планините биха се сгромолясали в руини –

91. да приписват син на Всемилостивия!

92.  Не подобава на Всемилостивия да има син.

93.  Всеки на небесата и на земята ще дойде като раб при Всемилостивия.

94.  Той добре ги знае и всички ги отброява.

95.  И всеки от тях ще се яви при Него сам-самичък в Деня на възкресението.

96.  На онези, които вярват и вършат праведни дела, Всемилостивия ще отреди любов.

97.  Улеснихме го [като го низпослахме] на твоя език [о, Мухаммед] само за да благовестваш с него богобоязливите и да предупредиш с него непокорни хора.

98.  И колко поколения преди тях погубихме! Нима усещаш някого от тях, или чуваш от тях дори шумолене?

Read 2.505 times
In order to make a comment, please login or register