57. СУРА АЛ-ХАДИД (ЖЕЛЯЗОТО)

 Мединска. Съдържа 29 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Всичко на небесата и всичко на земята прославя Аллах. Той е Всемогъщия, Всемъдрия.

2.  Негова е властта на небесата и на земята. Той отрежда и живота, и смъртта. Той за всяко нещо има сила.

3.  Той е и Първия, и Последния, и Явния, и Скрития. Той всяко нещо знае.

(Както разяснява Пратеника на Аллах, мир нему, Аллах е Изначалния, преди Когото не е съществувало нищо; Онзи, след Когото не ще остане нищо; Той е Явния, или ­ Онзи, Който включва всичко и извън Когото  няма нищо;   и Скрития ­ нищо не е така близко, както Той.)

4.  Той е, Който сътвори небесата и земята в шест дни, после се възправи на Трона. Той знае какво прониква в земята и какво излиза от нея, и какво пада от небето, и какво се издига на него. Той е с вас, където и да сте. Аллах съзира вашите дела.

5.  Негово е царството на небесата и на земята. При Аллах биват връщани делата.

6.  Той въвежда нощта в деня и въвежда деня в нощта. И знае съкровеното в сърцата.

7.  Вярвайте в Аллах и в Неговия Пратеник, и раздавайте от онова, на което ви е сторил Той наследници! За онези от вас, които вярват и раздават, за тях има голяма награда.

8.  И какво ви е, защо да не повярвате в Аллах, щом Пратеника ви зове да повярвате в своя Господ, и Той вече е получил договора с вас, ако сте вярващи?

9.  Той е, Който низпослава на Своя раб ясни знамения, за да ви изведе от тъмнините към светлината. Аллах към вас е състрадателен, милосърден.

10.  И какво ви е, защо да не раздавате по пътя на Аллах? На Аллах принадлежи наследството на небесата и на земята. Онези от вас, които раздаваха преди завземането [на Мека] и се сражаваха, не са равни [с останалите]. Те са на по-високо стъпало от онези, които раздаваха след това и се сражаваха. Но на всички тях Аллах обеща Най-прекрасното. Всесведущ е Аллах за вашите дела.

11.  На онзи, който дава хубав заем [по пътя] на Аллах, Той му го умножава и за него има щедра награда.

12.  В Деня, когато видиш вярващите мъже и жени с тяхната светлина, и устремена пред тях, и в десниците им [тогава ще им се каже:] “Вашето благовестие Днес са Градините, под които реки текат. В тях ще векувате. Това е великото спасение.”

13.  В този Ден лицемерите и лицемерките ще кажат на онези, които са вярвали: “Почакайте ни, за да придобием от вашата светлина!” Ще им се каже: “Върнете се назад и търсете светлина!” И ще се въздигне между тях стена с врата. Отвътре ще е милостта, а от външната страна ще е мъчението.

14.  Ще им се прогласи: “Не бяхме ли с вас?” Ще кажат [вярващите]: “Да, наистина, ала ви изкусиха вашите души и дебнехте, и се съмнявахте, и ви подмамваха мечтите ви, докато се яви повелята на Аллах. Измамникът [сатана] ви измами за Аллах.”

(Лицемерите привидно постъпват като мюсюлмани, но наблюдават безучастни бедите на вярващите, обзети са от съмнения за Исляма, следват страстите си, обсебени са от изкушенията и заблудите на сатаната.)

15.  Днес не ще бъде взет откуп нито от вас, нито от онези, които са отричали. Вашето обиталище е Огънят. Той най-добре ви подхожда. И колко лоша е тази участ!

16.  Не е ли настъпило време за онези, които вярват, сърцата им да се смиряват при споменаването на Аллах и пред правдата, която бе низпослана, и да не заприличат на дарените с Писанието преди, за които срокът бе дълъг, и закоравяха сърцата им, и мнозина от тях са нечестивци.

(Знамението напомня, че сърцата на истинските вярващи омекват при споменаването на Аллах и на Корана. То насочва вниманието към поведението на юдеите и християните, но в частност е било низпослано, за да предупреди някои сподвижници на Мухаммед, които в Мека живеели в бедност, а след преселението се сдобили с блага и това ги направило донякъде равнодушни към делото. Именно за тях се подчертава, че споменаването на Аллах смекчава коравосърдечието.)

17.  Знайте, че Аллах съживява земята след нейната умиране! Разясняваме ви знаменията, за да проумеете!

18.  На харчещите за милостиня мъже и жени, които дават хубав заем [по пътя] на Аллах, това се умножава и има за тях щедра награда.

19.  Онези, които вярват в Аллах и в Неговите пратеници, те са всеправдивите и мъчениците. При своя Господ ще имат награда и светлина. А онези, които отричат и взимат за лъжа Нашите знамения, те са обречените на Огъня.

20.  Знайте, че долният живот е само игра и забава, и украса, и хвалба между вас, и умножаване на имотите и децата, подобно на растения след дъжд –­ възхищават сеячите, после изсъхват и ги виждаш пожълтели, после стават на съчки. А в отвъдния живот има сурово мъчение или опрощение от Аллах и благоволение. А долният живот е само измамна наслада.

(При съпоставянето на земния и отвъдния живот в това знамение земният живот не се осъжда и отрича, – ­ той не е създаден напразно, – само се изтъква, че мирските дела и мимолетните наслади не бива да отклоняват хората от мисълта за вечния Дом и да ги тласкат към неподчинение пред  Аллах и Неговия Пратеник.)

21.  Надпреварвайте се към опрощение от своя Господ и към Градината с ширина, колкото ширината на небето и на земята, приготвена за онези, които са повярвали в Аллах и в Неговите пратеници! Това е щедростта на Аллах. Дарява я Той комуто пожелае. Аллах е Господаря на великата щедрост.

22.  Не се случва беда, нито на земята, нито с вас самите, без да е [записана] в Книга още преди да сме я породили. За Аллах това е лесно.

23.  За да не страдате за онова, което ви се е изплъзнало и да не ликувате за онова, което ви е дошло. Аллах не обича горделивите, самохвалците,

24.  които се скъпят и повеляват на хората скъперничество. А който се отвърне – ­ Аллах е Всебогатия, Всеславния.

25.  Изпратихме Нашите пратеници с ясните знаци и низпослахме заедно с тях Книгата и везната, за да постъпват хората справедливо. И създадохме Ние желязото. В него има жестока мощ и облаги за хората, и за да изпита Аллах кой дори в уединение подкрепя Него и Неговите пратеници. Аллах е всесилен, всемогъщ.

26.  И изпратихме Нух и Ибрахим, и отредихме сред тяхното потомство да бъдат пророчеството и Писанието. Някои от тях са на правия път, но мнозина от тях са нечестивци.

27.  Сетне проводихме по стъпките им Нашите пратеници, и проводихме след тях Иса, сина на Мариам, и му дадохме Инджила, и вложихме в сърцата на онези, които го последваха, състрадание и милосърдие. Но монашеството го измислиха самите те, не сме им го предписали Ние – освен стремежа към благоволението на Аллах, – а и не го спазваха, както трябваше да се спазва. И дадохме на вярващите измежду им тяхната награда, но мнозина от тях са нечестивци.

28.  О, вие, които вярвате, бойте се от Аллах и вярвайте в Неговия Пратеник! Той ще ви даде двоен дял от Своята милост. И ще стори за вас светлина, с която ще вървите. И ще ви опрости. Аллах е опрощаващ, милосърден.

29.  За да узнаят хората на Писанието, че нямат власт над нищо от щедростта на Аллах и че щедростта е в Ръката на Аллах. Дава я Той комуто пожелае. Аллах е Владетеля на великата щедрост.

Read 2.169 times
In order to make a comment, please login or register