Вярно ли е, че по време на раждането на пратеника на Аллах (Аллах да го благослови и с мир да го дари) е угаснал огънят на магите, който е горял непрестанно хиляда години?

The Answer

Dear Brother / Sister,

Здравейте скъпи читатели, мисля че тази част от книгата "Чудесата на Мухаммед" дава изчерпателен отговор на този въпрос.

Ето отговора:

((ТРЕТИ ДЯЛ ОТ ЧУДЕСАТА))

Това са знаменията и случките при раждането на Пратеника, Аллах да го благослови и с мир да го дари. Всяко едно от събитията, свързани с идването му на белия свят и произтекли преди встъпването в пророческата му мисия, се смята за чудо. Тези необичайни явления са твърде много, затова ще се задоволим да споменем в качеството им на примери само отделни известни факти, възприети от изтъкнатите хадисолози и смятани от тях за напълно достоверни.

Първи факт

При неговото раждане майка му видяла светлина да се появява от утробата й. Видели я също присъст­ващите там жени: Ум Осман ибн ал-Ас и Ум Абдур- рахман ибн Ауф. Те са казали: „Когато се роди, видяхме светлина, озаряваща простора от изток до запад."

Втори факт

Повечето идоли, които се намирали в ал-Кааба, се сгромолясали.

Трети факт

Хосройският дворец се разтърсил и от него изпопа­дали четиринайсет балкона.

Четвърти факт

През онази нощ пресъхнало езерото Савет, ко­ето било смятано за свещено. В Истахрабад угас­нал горелият непрестанно хиляда години огън, обожествяван от магите.

 Горните четири случки показвали, че новороденият младенец ще отрече идолопоклонничеството, ще разруши персийската държава и ще забрани да се обожествява всичко, което Аллах не е по позволил.

 Пети факт

Събитието със слона, което не е станало в самата нощ на раждането, но е близко до него по хронология, също се смята за едно от съпътстващите го чуаеса. В Свещения Коран Аллах Всевишния е казал:

 „Не видя ли как постъпи твоят Господ с вла­детелите на слона?" (105:1)

 

Накратко тази история се състои в следното. Абисинският цар Абраха поискал да разруши храма ал-Кааба. Той повел армията си, яхнал огромен слон на име Махмуд. Щом наближил храма, слонът колени­чил и колкото и да се опитвали да го подкарат, той отказал да продължи по-натам. След като не успе­ли, бойците се върнали, но по пътя ги нападнали ята птици, които започнали да ги замерят с камъни от печена глина и така станали причина да претърпят най-тежко поражение. Тази случка е известен факт, който се споменава в историческите съчинения. Тя е едно от предзнаменованията за скорошното начало на пророческата мисия, защото по необичаен и чуд­одеен начин се спасява от разрушение храмът ал-Кааба – посока за молитви и най-любимо място за Пра­теника, Аллах да го благослови и с мир да го дари.

Шести факт

По време на негово пътуване Аллах го засенил с облак. Кърмачката му Халима от племето Бану Саад видяла облак да му прави сянка, докато бил още малък. Очевидец на чудото станал и съпругът на жената. Хората са съобщили този факт и той придобил широка известност.

Когато бил дванайсетгодишен и пътувал с чичо си за аш-Шам, попаднал на монаха Бахира, който също видял облак да го засенчва.

Веднъж, след като се завърнал от пътуване до аш-Шам, госпожа Хадиджа, Аллах да е доволен от нея, и няколко присъстващи там жени видели двама ангели да му правят сянка, подобно на облак. Тя спо­делила това със своя слуга Майсара, който придру. жавал Мухаммед, Аллах да го благослови и с мир да го дари. Младежът отговорил, че същото се случило още щом потеглили на път.

    Седми факт,

потвърден чрез достоверна верига от разказва­чи. При едно от пътуванията му преди началото на пророческата мисия той отседнал под някакво сухо дърво, което се раззеленило, покрило се с листа и за­сияло, и клоните му се свели над него, а наоколо също поникнала трева и заблестяло от свежест.

   Осми факт

Когато се хранел като малък с чичо си Абу Талиб и с рода му, me се засищали и утолявали жаждата си, което не се случвало в негово отсъствие. Това е досто­верен и известен факт.

Ум Айман, която се грижела За Пратеника на Ал­лах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, и била негова възпитателка, е казала: „Не съм го виждала нито като малък, нито като голям, да се оплаква, както от глад, така и от жажда.”

  Девети факт 

Овцете u камилите на неговата кърмачка Халима от Бану Саад получили благодат за разлика от животните на останалите бедуини от племето. Това също е известна случка с безспорна автентичност.

Мухите никога не кацали по тялото и дрехите му и не го безпокояли. Един от потомците му сейид Абдулкадир ал-Гилани - наследил това свойство от своя най-велик прадядо, Аллах да го благослови и с мир дa го дари, и мухите също не се докосвали до него.

    Десети факт

След като се появил на белия свят, и особено в но­щта на раждането му, наблюдавали множество пада­щи звезди.

В Петнайсето слово доказахме и разяснихме, че па­дащите звезди са камъни, захвърлени по сатаните с цел те и джиновете да бъдат възпрени и да не им се позволи да подслушват небесните беседи и вести. Откакто Пратеника на Аллах, Аллах да го благо­слови и с мир да го дари, получил откровение за це­лия свят, е задължително да се дава отпор на жреци и гадатели и на всички онези, които се добират до вести от неведомото чрез думите на джиновете, разкрасени с лъжи, измислици и недействителна ин­формация. Така истинското откровение не ще се примесва със странични внушения и не ще се пораждam никакви съмнения и колебания.

Преди началото на пророческата мисия жречеството било твърде разпространено, но след низпославането на Свещения Коран бил сложен край на това явление. Мнозина жреци дори повярвали и встъпили в Исляма, защото вече не намирали джиновете, които им разкривали неведоми  вести  предсказвали бъдещи събития. Именно Свещеният Коран прекратява заниманията на гадатели прорицатели. А в днешно време разновидност на древното вещателство се възражда в Европа в средите на спиритуалистите. Но това е друга тема.

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оше преди началото на пророческата мисия редица събития и личности я потвърждават.

Да, онзи, който ще стане духовен водач на све­та***, ще промени изцяло неговия облик, ще превър­не земния живот в нива за отвъдния, ще прогласи високото положение и скъпоценността на Божиите творения, ще насочи хората и джиновете по пътя на вечното блаженство и ще избави тях, смъртни­те, от абсолютното изчезване в небитието зави- наги, ще възцари мъдростта на сътворяването и ще разреши изумяващата човечеството загадка, и ще узнае, и ще дава знание на другите за целите на Господа на световете, и ще получи просветление за Всевеликия Създател, и ще просветлява с него... Би трябвало всяко нещо, всеки вид, всяка група творе­ния да копнее за идването на подобна личност, не­търпеливо да го очаква и да се готви за тържественото му посрещане. И дори ако неговия Творец не разкрие факта, че той ще се яви, все някой ще благовества за идването му, както видяхме потвърждение на тази истина в горните примери и бележки: всеки вид творение разкрива неговите чудеса, сякаш отправя поздрав към него и изрича с езика на чудото: „Твоят призив е истински”

Vaprosi İslam

In order to make a comment, please login or register